Пререгистрация на фирми

Извършване на пререгистрация на ЕТ или търговско дружество в Търговския регистър:

  • заявка от клиента;
  • упълномощаване от клиента с нотариално заверено пълномощно;
  • Удостоверение за актуално състояние от окръжния съд по регистрация на търговеца по §4, ал.2 от ТЗ;
  • изготвяне на изискуемите документи;
  • представяне и получаване на документите в ТР, плащане на такси.

Всични съществуващи фирми са задължени да се пререгистрират в срок до 31.12.2011 година.

Съгласно Закона за търговския регистър регистрацията на фирми се поема от Агенцията по вписвания, а според чл. 6. ал.1 от закона, всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове.

Без да бъде пререгистрирано едно юридическо лице не могат да бъдат публикувани годишните му финансови отчети, не могат да се правят никакви промени в даддните му за вписване, не може да бъде заличено  лицето.

Изготвяне на документи

За пререгистрацията на една фирма е необходимо да се изготви определен набор от документи, като например: заявление по образец, което трябва да е коректно попълнено от търговеца, респективно управителя на клона на дружеството; удостоверение за актуално състояние, по регистрацията му, в което задължително се посочва кода по Булстат. Също така е необходимо да се предостави и актуален дружествен договор заверен от управителя на дружеството.

Цена на услугата

Пререгистрация на ET е в порядъка на 20 лв. до 80 лв., а на дружество с ограничена отговорност или ЕООД е от 30 лв. до 90 лв., според обхвата на услугата.

0889 744320
0886 634342