Регистрация в КЗЛД

Извършване на регистрация на Администратори на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни:

  • заявка от клиента;
  • изготвяне на документите;
  • подаване на заявление по Интернет, подписано с електронен подпис като упълномощено лице;

На задължителна регистрация като администратор на лични данни в Комисия за Защита на Личните Данни (КЗЛД) подлежи всяко юридическо или физическо лице, което обработва и съхранява лични данни на граждани и отговаря на някои от условията на чл. 17 от ЗЗЛД. В зависимост от вида на личните данни, които обработвате/ съхранявате, ще е необходимо да предоставите фирмена информация в съответствие с изискванията на нормативните разпоредби. Процедурата е времеемка, но необходима от гледна точна на защитата на информацията за лични данни, с която разполагате и с която би могло да се злоупотреби. В зависимост от дейността, статута, броя служители на вашата фирма и др., ще е необходима регистрация в 2 или повече регистъра, в съответствие с ЗЗЛД:

Администраторите на лични данни  са задължени по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване.

За нова регистрация: Aдминистраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни.

Специални цени за клиенти на Абонаментен договор за счетоводство или Поръчков договор за ТРЗ и осигуряване.

Цени за останалите клиенти – по договаряне.

0889 744320
0886 634342