Социално и здравно осигуряване

Услугите по провеждане на социалното и здравно осигуряване на клиентите са особено подходящи за самоосигуряващи се лица, без необходимост от водене на счетоводство, но е възможно така също извършването на еднократни услуги по социално и здравно осигуряване.

Пакети "САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ"

Предлагат се пакети на самоосигуряващи се лица, които са задължени да се осигуряват за своя сметка като еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски производители, занаятчии, лица, упражняващи свободна професия и др.

Пакет "Самоосигуряващо се лице - Пълен" - включва всички услуги от т.1 до т.6.

Пакет "Самоосигуряващо се лице - Стандарт" - включва само услугите по т. 1, 2 и 3 и болнични

Пакет "Самоосигуряващо се лице - Минус" - включва услугите без тези по т. 4, 5 и 6

 

# Съдържание Описание
1. Осигурителни вноски
 1. Определяне, изчисляване и начисляване на осигурителните вноски
 2. Съставяне на преводно нареждане
 3. Бланка на преводно нареждане
 4. Представяне на преводното нареждане в банка за изпълнение
2. Декларация обр.1
 1. Ежемесечно попълване на Декларация обр.1
 2. Запис на декларация обр.1 на дискета
 3. Бланки на: Декл. Обр.1 (разпечатка справка); Протокол за предадени-приети данни; Разпечатка потвърждение
 4. Подаване на информацията в ПР в НАП
3. Декларация обр.6
 1. Годишно попълване на Декларация обр.6
 2. Бланки на: Декл. Обр.6 (разпечатка); Протокол за предадени-приети данни; Разпечатка входящ номер
 3. Подаване на информацията в НАП
4. Осигурителна книжка
 1. Съдействие за издаване на осигурителна книжка (при необходимост)
 2. Ежемесечно попълване на осигурителната книжка с данни за осигурителните вноски
 3. Представяне на осигурителната книжка за заверка на ревизиращите органи
5. Справки и болнични
 1. Изчисляване, начисляване и изготвяне на пакет от документи за обезщетения от НОИ
 2. Представяне на пакета за обезщетения на НОИ
 3. Текущи справки в НОИ по осигуравянето
 4. Текущи справки в НАП по задълженията за осигурителните вноски
 5. Текущи справки в обслужващата банка по превода на осигурителните вноски
6. Архивиране
 1. Събиране и подвързване на всички документи по превода на осигурителните вноски
 2. Подреждане на документите за подадената информация за дължимите и внесени осигурителни вноски
 3. Опис и протоколиране на предадените архивирани документи на клиента

Пакетите се предлагат с договори с месечна такса, която варира между 9,00 и 20,00 лева и е в зависимост от броя на преводните нареждания за внасяне на осигурителните вноски:

Забележки: 1. Пенсионер – само здравно осигуряване 1 бр
  2. Непенсионер – род. преди 01.01.1960 г. – ДОО и ЗОВ 2 бр
  3. Непенсионер – род. след 31.12.1959 г. – ДОО, ЗОВ и ДЗПО 3 бр

Освен това извършваме следните еднократни услуги:

 • Превеждане на осигурителни вноски - определяне на ОВ, изготвяне на преводно нареждане.
 • Подаване на информация в НАП за внесените и дължимите осигурителни вноски - Декларация обр. 1 и Декларация обр.6.
 • Оформяне на осигурителна книжка и заверка в НОИ.
 • Изготвяне пакет от документи за превеждане на обезщетения от НОИ - болнични, гледане на дете и др.
 • Извършваме справки в НОИ и НАП по осигурителни задължения на клиенти.
0889 744320
0886 634342